Tác giả Hí Ngữ Lưu Niên - Danh sách truyện của tác giả Hí Ngữ Lưu Niên

Hí Ngữ Lưu Niên

Ở giới lính đánh thuê, hắn là tiếng tăm lừng lẫy lính đánh thuê đại đế. Ở y giới, hắn là tái tạo xương thịt người chết thần y. Bởi vì một giấy hôn ước, long lặn đô thị. Sẽ nhìn thấu, thông y thuật, duyệt hết sức thiên hạ tuyệt sắc. Ở nơi này phồn hoa thàn
Chương mới nhất: