Tác giả Hoa Lăng Tiêu - Danh sách truyện của tác giả Hoa Lăng Tiêu

Hoa Lăng Tiêu

Tinh vực ở trong, nếu dùng 'Bản đồ' để phân, một là thấp nhất, bảy là tối cao. Thất cấp bản đồ, thập đại Thần Tộc đứng đầu 'Đế Thần Tộc' Thánh tử hàng lâm, có thể tu thân thể, có thể tu pháp tắc! Nhưng hắn tư chất rất cao, Thiên Địa không để cho, thụ Thiên Kiếp đu
Chương mới nhất: