Tác giả Lương Gia Tam Thiếu - Danh sách truyện của tác giả Lương Gia Tam Thiếu

Lương Gia Tam Thiếu

Bất Diệt Vũ Tôn - Bất Diệt Võ Tôn. Một môn bị coi là đồ bỏ đi công pháp, một cái bị đồng môn coi là phế nhân tu luyện cuồng nhân, tại tìm được một quả âm dương ngọc bội sau, hết thảy đem triệt để thay đổi. Thập bội tốc độ tu luyện, làm Cổ Phi lần nữa đột phá v&o