Tác giả Mặc Hướng Khinh Trần - Danh sách truyện của tác giả Mặc Hướng Khinh Trần

Mặc Hướng Khinh Trần

“Hoặc là cút đi, hoặc là sẽ chờ ngũ mã phanh thây.” Khi tỉnh lại nàng là nô tài hạ đẳng nhất vương phủ, gặm chính là bánh bao, ngủ phòng chứa củi, còn có một người đàn ông cả ngày chỉ nghĩ tới đem nàng chết không toàn th&a