Tác giả Nga Thị Lão Ngũ - Danh sách truyện của tác giả Nga Thị Lão Ngũ

Nga Thị Lão Ngũ

- Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên... - Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh khôn