Tác giả Nhược Vũ Tùy Phong - Danh sách truyện của tác giả Nhược Vũ Tùy Phong

Nhược Vũ Tùy Phong

Thuở nhỏ đau mất cánh tay phải, đan điền phá nát, mất đi hết cả niềm tin thiếu niên ngồi một mình dưới trăng chỉ thiên cố chửi mắng, trong Cực Linh Châu giấu giếm huyền cơ, thần bí Sư Tôn truyền thụ công pháp, chín thuộc tính đan điền hô mưa gọi gió, vạn năm không có
Chương mới nhất: