Tác giả Tất Cánh Thị Xuẩn Tài - Danh sách truyện của tác giả Tất Cánh Thị Xuẩn Tài

Tất Cánh Thị Xuẩn Tài

Nhất đại Thần Vương Giang Thần, tại “Khai thiên” thời điểm bị ba mươi sáu đại chủ thần vây công mà vẫn lạc. Hồn xuyên trùng sinh, cuồng bạo quật khởi! Luyện mạnh nhất nhục thân, ngưng hoàn mỹ Võ Hồn, đúc Bất Diệt Thần Hồn, thành bất hủ thần cách! Lực áp quần h&ugrav
Chương mới nhất: