Tác giả Ái Cật Bạch Thái - Danh sách truyện của tác giả Ái Cật Bạch Thái

Ái Cật Bạch Thái

Xuyên việt Dị Thế, mang theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong bắt đầu rồi cường giả hành trình! Tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đốt chân nguyên, phá thực tinh, tiêu lĩnh vực, diệt pháp tắc! Mà lại xem thiếu niên Hàn Phong, như thế nào Dị Thế các đại thiên t&ag