Tác giả Công Đức Vô Lượng - Danh sách truyện của tác giả Công Đức Vô Lượng

Công Đức Vô Lượng

Tam Quốc Đế Hoàng Chi Vạn Giới Chinh Chiến - Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng. Thế kỷ hai mươi mốt thanh niên Lưu Biện trọng sinh Tam Quốc, trở thành gần bị Đổng Trác phế Đế Vị, độc sát Hán Thiếu Đế Lưu Biện! Nguy cơ sinh tử đánh tới, Lưu Biện nghịch tập được thiên đạo hệ thống nhận chủ, tu nghịch thiên thần