Tác giả Hắc Vũ Tán - Danh sách truyện của tác giả Hắc Vũ Tán

Hắc Vũ Tán

 NVC là Thạch Thiên tu luyện Thái Ất mật điển mà trở nên bất diệt, mỗi lần chết đi sống lại cách nhau cả trăm năm. Với một thân công lực hơn ngàn năm tung hoành thiên hạ vô địch, đã hình thành lên một Thạch Thiên không sợ trời không sợ đất. - Thạch