Tác giả Hàn Vô Phong - Danh sách truyện của tác giả Hàn Vô Phong

Hàn Vô Phong

Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập! Như thế nào chính? Như thế nào tà? Đối mặt thế gian vạn hóa! Ta từ một kiếm lăng không trung, duy tiện tay bên trong một kiếm! P/s: Truyện này motip lạ, main không có trọng sinh hay là phế vật hoàn khố. Main từ đầu l&
Chương mới nhất: