Tác giả Hiệp Tưởng - Danh sách truyện của tác giả Hiệp Tưởng

Hiệp Tưởng

[Tác giả Hiệp Tưởng -- Thể loại: Đô thị, Hệ thống, Hiện Đại ]Bạch Tiểu Thăng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, nhưng ẩn sau đó lại là người thừa kế tập đoàn hai ngàn tỉ tầm cỡ thế giới.Đối chiếu di chúc, hắn phải đi từ dưới lên trên, thăng cấp dần dần từng bậc một.Từng bước giải tỏa đủ loại công năng của hệ thống phụ trợ, mở rộng tài chính, tung hoành trên mọi lĩn

Bạch Tiểu Thăng, một cái bình thường làm công tộc, kế thừa 2000 tỉ cấp Thế Giới đại tập đoàn! Theo di chúc, hắn muốn từ tầng dưới chót làm lên, tới một lần chức vị thăng cấp hành trình. Giải tỏa tầng tầng hệ thống phụ trợ công năng, giải tỏa lượng lớn tài chính, tung hoàn