Tác giả Huyết Sắc Hồng Lệ - Danh sách truyện của tác giả Huyết Sắc Hồng Lệ

Huyết Sắc Hồng Lệ

Tam đại cấp cuối thần chi một hư vô thần, bởi vì mất hứng làm thần tháng ngày; Vì lẽ đó phong ấn tự thân thần lực cùng ký ức, đầu thai đến Địa Cầu một hộ người bình thường gia, đã trở thành một người bình thường Phạm Hoa. Phạm Hoa bởi vì chuyện thương đi du lịch giờ khiế