Tác giả Mạc Nhập Giang Hồ - Danh sách truyện của tác giả Mạc Nhập Giang Hồ

Mạc Nhập Giang Hồ

Thời không khe hở liên thông dị giới, thời đại võ đạo giáng lâm! Không luyện võ không có tiền đồ? May mắn có hệ thống nhặt thuộc tính, người khác tu luyện sẽ rơi thuộc tính, lặng lẽ sờ sờ nhặt lên! Cái gì, đánh quái cũng sẽ bạo thuộc tính?
Chương mới nhất: