Tác giả Nguyễn Thị Thảo Ngọc - Danh sách truyện của tác giả Nguyễn Thị Thảo Ngọc

Nguyễn Thị Thảo Ngọc

Một câu chuyện xuyên không của nữ chính được hệ thống nâng đỡ qua các  thế giới lần lượt  phải hoàn thành xong các nhiệm vụ được yêu cầu mới có thể vượt qua được thế giới đó.[Ký chủ, đề nghị cô làm nhiệm vụ nghiêm túc một chút]Tĩnh Hạ: Không phải ta đã rất nghiêm túc đó sao?Hệ thống: [Nhưng cô đang làm cái gì vậy? Đánh nam chính chưa đủ, còn bắt cóc nữ chính. Quan trọng hơn đều
Chương mới nhất: