Tác giả Phong Vô Cực Quang - Danh sách truyện của tác giả Phong Vô Cực Quang

Phong Vô Cực Quang

Ba năm trước đây, Vân Thanh Nham từ phàm nhân giới ngoài ý muốn rơi vào Tiên giới. Ba ngàn năm, hắn trở thành quát tháo Tiên giới Vân Đế. Phá vỡ hư không, trở lại phàm nhân giới Vân Thanh Nham phát hiện nơi này thời gian chỉ qua ba năm.