Tác giả Quỷ Thuật Yêu Cơ - Danh sách truyện của tác giả Quỷ Thuật Yêu Cơ

Quỷ Thuật Yêu Cơ

Hạ Minh, một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, trong lúc vô tình đạt được một cái hệ thống. Hạ Minh ngưu bức! So y thuật? Được, ta không biết, nhưng là đến ngày thứ hai, Thần y cũng chơi không lại hắn. Luận võ lực? Được, hôm nay ta còn không phải đối thủ của ngươi, đến ngày