Tác giả Sơ Hòa Sơ - Danh sách truyện của tác giả Sơ Hòa Sơ

Sơ Hòa Sơ

Dịch: Mon Nam chính: Trùm ma túy Nữ chính: Nằm vùng Truyện kể về tình yêu của một trùm buôn bán ma túy và cô gái nằm vùng. Cả hai đều không phải là người thiện nam tín nữ, tuy ngược tâm nhưng lại không phải truyện cẩu huyết.