Tác giả Tân Bản Hồng Song Hỉ - Danh sách truyện của tác giả Tân Bản Hồng Song Hỉ

Tân Bản Hồng Song Hỉ

Máu tươi áo trắng, độ khẽ đảo luân hồi, vén ngàn năm tình duyên. Có hận cũng có yêu, tình cừu hai tướng lên. Cửu Thiên Tinh Thần Biến, càn khôn cũng tại du lịch. Chớ có hỏi ai biến cửu thiên? Chúng sinh biết được, mang theo Kiếm giả là. ---
Chương mới nhất:

Thiên địa hữu chính khí, Tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, Thượng tắc vi nhật tinh. Vu nhân viết hạo nhiên, Phái hồ tắc thương minh. Trong lòng còn có chính khí, không địa vực có khác, vô tính đừng phân chia, không th&acir

Huy tụ sớm nắng chiều mưa, quyền ra trời long đất lở! Đây là một cái rộng lớn thế giới, đây là một cái người mạnh là vua Võ giả thế giới! Thượng cổ phong thần nhất chiến dẫn động trời nổi giận, đánh xuống trời Lôi Địa hỏa, đại lục vỡ vụn chia làm cửu vực mười tám châu, sau đó tiế