Tác giả Thanh Thái Bạch - Danh sách truyện của tác giả Thanh Thái Bạch

Thanh Thái Bạch

Tô Tiểu Bạch: Đại lão, ta hiện tại thăng cấp còn cần bao lâu? Đại lão: Lấy tư chất của ngươi, đời này là không hy vọng. Ngày hôm sau. Tô tiểu bạch: Đại lão, ta thăng cấp! Đại lão:…… Ngày thứ ba. Tô tiểu bạch: Đại lão, ta lại thăng cấp! Ng&

Tu luyện thiên phú phế nhất vật? Không quan trọng, ta có một khóa tu luyện hệ thống, 1 phút tuần hoàn một lần tiểu chu thiên, 1 giờ tuần hoàn một lần đại chu thiên, 24 giờ tự động đột phá một lần! Không tu luyện được công pháp? Ta có cái luyện võ không
Chương mới nhất: