Tác giả Thập Bộ Hành - Danh sách truyện của tác giả Thập Bộ Hành

Thập Bộ Hành

Huyết mạch, dùng ngọc lưu ly hoàng kim vi mắc! Chư thiên Thần Ma, Hoàng Kim Cổ Thần!

Kiếm tiên giả, thượng đạt thanh minh, hạ chí Cửu U, ngự kiếm thiên lý, kiếm phá thiên khung! Một cái kiếm đạo xuống dốc tiên hiệp thế giới, một tên sau cùng đạo tổ ngọc hoàng đăng thê lộ, bỏ mình đạo tiêu! Ngũ phương đại địa, đông thổ Thần Châu, Tây Thiên phậ

Một cái yêu ma hoành hành thế giới, một cái thuộc về võ đạo đại hán Thiên triều. Ở đây, Lưu Vân Thiết Tụ có thể nuốt phong vân, Hàng Long Thập Bát Chưởng có thể Hám Sơn Đoạn Nhạc, Cửu Tự Chân Ngôn có thể Hàng Yêu phục ma, Thái Cực

Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu. Kiếm là vua của mọi loại binh khí. Nơi đây là Kiếm Thần đại lục, có vô số tông môn tu luyện. Trên đại lục này, người tu luyện kiếm tụ kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ một kiế