Tác giả Thập hàn giai - Danh sách truyện của tác giả Thập hàn giai

Thập hàn giai

Thời gian lên nếp nhăn, Dương Phi trở lại năm 1993 . Từ một bao bột giặt bắt đầu, chế tạo ra một cái phú giáp thiên hạ thương nghiệp vương quốc. Đây là một cái khuấy động thời đại. Đây là một hạng mỹ lệ sự nghiệp. Đây là một đoạn thú vị cố sự. p/s: Bộ này đánh thương nghiệp chiến rất hay, mỗi trận đánh không khác gì một trận chiến đấu, mưu lược, chiến lược ùn ùn... -1993 t

Thủ Phú Dương Phi - Nhà Giàu Nhất Dương Phi. Thời gian lên nếp nhăn, Dương Phi trở lại năm 1993. Từ một bao bột giặt bắt đầu, chế tạo ra một cái phú giáp thiên hạ thương nghiệp vương quốc. Đây là một cái khuấy động thời đại. Đây là một hạng mỹ lệ sự nghiệp. Đây là