Tác giả Thương Hải Tiếu - Danh sách truyện của tác giả Thương Hải Tiếu

Thương Hải Tiếu

Một cái nông thôn tiểu tử, bởi vì đời trước tình duyên, trở thành thần côn. Phong thủy bói quẻ, hành y chữa bệnh, xem số mạng, tiếp theo nhân duyên, giết ác quỷ, chém yêu ma. Nhà giàu truy đuổi nâng, người đẹp hiến thân, du long hoa đô. Xem nho nh
Chương mới nhất: